Informació

Constitucions, capitols y actes de cort, fetas, y atorgats, per la S.C.R. magestat del rey nostre senyor Don Carlos III, rey de Castella, de Aragó, Comte de Barcelona [...], en la cort celebrá als cathalans en la ciutat de Barcelona, en la Casa de la Deputació del General de Cathalunya, en lo any de 1706


Les constitucions, els capítols i les actes de la Cort recullen els acords presos durant les seves sessions. En aquestes Corts presidides pel rei Habsburg, es prengueren mesures importants, com la del retorn a les institucions catalanes del control dels insaculats o l’oficialització de la Conferència dels Tres Comuns. La Cort finalitzà el 31 de març de 1706, davant l’amenaça del setge borbònic.